វត្តពោធិវង្ស សូមស្វាគម៍ស

Vous trouverez des vidéos de fêtes de la pagode dans la page

ពិធីបុណ្យនិងរូបភាពផ្សេងៗ ,ពិធីបុណ្យនៅវត្តពោធិវង្ស ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )អាស័យដ្ឋាន : 101 Boulevard de la République 77420 Champs-Sur-Marne 
Tel :   01 60 06 44 98 – 01 64 62 17 41
Fax :


Leave a Reply