វត្តពោធិវង្ស សូមស្វាគម៍ស


 

Vous trouverez des vidéos de fêtes de la pagode dans la page

ពិធីបុណ្យនិងរូបភាពផ្សេងៗ ,ពិធីបុណ្យនៅវត្តពោធិវង្ស
( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )

  


អាស័យដ្ឋាន : 101 Boulevard de la République 77420 Champs-Sur-Marne

Tel :   01 60 06 44 98 – 01 64 62 17 41
Fax :

Leave a Reply