ធម្មបទ​

ថ្ងៃ​ សីល​ ២៦ វិច្ឆិកា ២០១៩ថ្ងៃ​ សីល​ ១៩ វិច្ឆិកា ២០១៩ថ្ងៃ​ សីល​ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៩ថ្ងៃ​ សីល​ ៤ វិច្ឆិកា ២០១៩18/10/2019 និយាយអំពីអ្នកដឹកនាំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា