ប្រមូលបច្ច័យ ផ្តល់ជូន ដល់ប្រជាជន philippins​ ដែលកំពុង រងគ្រោះដោយ​ខ្យល់ព្យុះ

    – ប្រមូលបច្ច័យ ផ្តល់ជូន ដល់ប្រជាជន philippins​ ដែលកំពុង រងគ្រោះដោយ​ខ្យល់ព្យុះ ( ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បីបើក​មើល )