បុណ្បុ កឋិនកាលសាមគ្គី ២០១៩បុណ្យចេញព្រះវស្សា ១៣ ១០​ ២០១៩