ចម្រើនព្រះបរិត្ត – ដោយភិក្ខុ ស៊ុយ សុវណ្ណ និងព្រះតេជគុណ ជា ប៊ុនធឿន

នេះជាការចម្រើនព្រះបរិត្ត (សូត្រមន្ត) តាមសំនៀងខ្មែរ ដោយភិក្ខុ ស៊ុយ សុវណ្ណ និងព្រះតេជគុណ ជា ប៊ុនធឿន ព្រះសង្ឃខ្មែរ សិក្សានៅប្រទេសស្រីលង្កា។