17-10-19 សំដែងអំពីឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរ ព្រះភិក្ខុងិន ភេន