ប្រមូលបច្ច័យ ផ្តល់ជូន ដល់ប្រជាជន philippins​ ដែលកំពុង រងគ្រោះដោយ​ខ្យល់ព្យុះ

    – ប្រមូលបច្ច័យ ផ្តល់ជូន ដល់ប្រជាជន philippins ដែលកំពុង រងគ្រោះដោយខ្យល់ព្យុះ ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )