ដោយព្រះអង្គងិនភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

ប្រជុំគោលធម៌ សមថ វិបស្សនា – ២០២០ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )ប្រជុំបទកំណាព្យ អត្ថបទទាំងអស់ – ២០១៤ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី – ២០១៤ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី – ២០១៤ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )ត្រៃសិក្ខានិងត្រៃលក្ខណ៍ – ២០១៣ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )ពុធ្ធសាសនានិងសង្គម – ២០១២ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )អភិណ្ហបច្ចវេក្ខណ – ២០១១ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )បដិច្ចសមុប្បាទ – ២០១១ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )អានាបានស្សតិ – ២០១០ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )ខ្មែរមានពូជ – ២០០៩ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )ទសពិធរាជធម៌ – ២០០៥ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )សេចក្តីមិនប្រមាទ – ២០០១ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )ទុក្ខកើតព្រោះអញ – ២០០០ – ( ចុចត្រង់នេះដើម្បីបើកមើល )