សម្លេងធម៌ – សូត្រមន្ត ដោយឧបាសិកាហាក់សូហ្វី

សូត្រមន្ត ភាគទី១( ចុច​ស្តាំ ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ចម្លង​ទុក )
សូត្រមន្ត ភាគទី២( ចុច​ស្តាំ ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ចម្លង​ទុក )