ទេសនា ដោយ​ ព្រះអង្គ​ងិនភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

ទី​១   ​​  មង្គល​សូត្រ និង បរាភវសូត្រ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២   ​​  សុភា​សិតា​វាចា ក្នុង មង្គល​សូត្រ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣   ​​  ព្រះ​សង្ឃឆាន់​សាច់​បាន​ឫ​ទេ ? (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤   ​​  ហេតុ​បច្ច័យ​នាំឲ្យសត្វ​លោក​មិន​បាន​ព្រះ​និព្ធាន​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥   ​​  ការ​បដិបត្តិធម៌ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦   ​​  រឿង​សមថ -​ វិបស្សនា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧   ​​  កូដទន្តសូត្រ – រឿង​បូជាយញ្ញ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨   ​​  ជំពូក​សីល – បបួល​គ្នា​រក្សា​សីល (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩   ​​  រឿងសីល (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០   ​​  សមធិ សមថ – តើ​ចេះ​ដឹង​អ្វី​ខ្លះ​​ ? (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១   ​​  អានាបានស្សតិ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២   ​​  រឿង​ព្រុំដែន – សីមា ទេសន៍​នៅ​ពេលបុណ្យផ្កា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣   ​​  រឿង​មាត់​ – ប្រារព្ធ​ព្រះ​បាទ​បសេនទិកោសល (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤   ​​  មហាគោបាលសូត្រ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥   ​​  សិង្គាលកសុត្រ​ – រឿង​គោរព​ទិស​នៅតូរុងតូ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦   ​​  អភិណ្ហប្បច្ចវេក្ខណធម៌ – អំពី​រឿង​កម្ម (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧   ​​  រឿង​តាបស​ឈ្មោះ​រោហិតស្ស​ គេច​ពី​ស្លាប់​មិន​បាន (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨   ​​  ឆ្លងសមុទ្របាតាល – ឬស​ – អន្លង់ទឹក…ឆ្លងភ្នុំបិណ្ឌ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩   ​​  គោណកមោគ្កល្លានសូត្រ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០   ​​  សម្បត្តិ​របស់​ឧបាសក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)