ធម៌​ក្នុង​ស៊ីឌី ទី​២

ទី​៨១   ​​  វិសាខបូជា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី៨២   ​​  បញ្ញាជនពាល-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៣   ​​  បញ្ញាជនពាល-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៤   ​​  ប្រពៃណីកតញ្ញូកតវេទី-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៥   ​​  ប្រពៃណីកតញ្ញូកតវេទី-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៦   ​​  ប្រពៃណីកតញ្ញូកតវេទី-គ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៧   ​​  បរាភវសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៨   ​​  បរាភវសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨៩   ​​  ធម៌បង្សូល (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩០   ​​  ជួយខ្លួនឯងសិន-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩១   ​​  ជួយខ្លួនឯងសិន-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី៩២   ​​  វិធីកែទុក្ខ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៣   ​​  វិធីកែទុក្ខ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៤   ​​  ធាតុវិភង្គសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៥   ​​  ធាតុវិភង្គសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៦   ​​  សិង្កាលកសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៧   ​​  សិង្កាលកសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៨   ​​  ភូមិជសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩៩   ​​  ភូមិជសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០០   ​​  កតញ្ញូទសពិធរាជធម៌-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០១   ​​  កតញ្ញូទសពិធរាជធម៌-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១០២   ​​  ឆឆកសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៣   ​​  ឆឆកសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៤   ​​  មហាបុណ្ណមសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៥   ​​  មហាបុណ្ណមសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៦   ​​  សប្បុរសកើតមនមានប្រយោជន៍-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៧   ​​  សប្បុរសកើតមនមានប្រយោជន៍-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៨   ​​  សច្ចធម៌-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០៩   ​​  សច្ចធម៌-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១០   ​​  សន្តោស (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១១   ​​  ស្រឡាញ់ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១១២   ​​  គណគមោគ្គល្លានសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៣   ​​  គណគមោគ្គល្លានសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៤   ​​  កាមភោគី១០, វណ្ឌ១០-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៥   ​​  កាមភោគី១០, វណ្ឌ១០-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៦   ​​  សក្កបញ្ញសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៧   ​​  សក្កបញ្ញសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៨   ​​  ពុទ្ធប្រវត្តិវិសាខបូជា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១៩   ​​  ពុទ្ធប្រវត្តិវិសាខបូជា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២០   ​​  ចេញព្រះវស្សា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២១   ​​  ពុទ្ធប្រវត្តិ ចេញព្រះវស្សា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១២២   ​​  ប្រដៅខ្លួនឯងមុន-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៣   ​​  ប្រដៅខ្លួនឯងមុន-ខ(ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៤   ​​  ការកាន់យកប្រយោជន៍អំពីទ្រព្យ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៥   ​​  ការកាន់យកប្រយោជន៍អំពីទ្រព្យ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៦   ​​  ឆ្លងសមុទ្របាតាល-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៧   ​​  ឆ្លងសមុទ្របាតាល-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៨   ​​  ទុក្ខកើតព្រោះអញ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២៩   ​​  ទុក្ខកើតព្រោះអញ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣០   ​​  ឆាន់សាច់បាបឬមិនបាប-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣១   ​​  ឆាន់សាច់បាបឬមិនបាប-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១៣២   ​​  ព្រះពុទ្ធជាអ្នកភ្ជួរ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៣   ​​  ព្រះពុទ្ធជាអ្នកភ្ជួរ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៤   ​​  ចូររក្សាខ្លួនឲ្យល្អ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៥   ​​  ចូររក្សាខ្លួនឲ្យល្អ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៦   ​​  អង្ករបស់បណ្ឌិត-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៧   ​​  អង្ករបស់បណ្ឌិត-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៨   ​​  ធម៌បន្ថយកិលេស-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣៩   ​​  ធម៌បន្ថយកិលេស-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤០   ​​  អ្នកស្ងប់រំងាប់-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤១   ​​  អ្នកស្ងប់រំងាប់-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១៤២   ​​  យប់ហុយផ្សែង, ថ្ងៃចេញភ្លើង-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៣   ​​  យប់ហុយផ្សែង, ថ្ងៃចេញភ្លើង-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៤   ​​  ចេះឯងក្រែងចេះគេ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៥   ​​  ចេះឯងក្រែងចេះគេ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៦   ​​  ខ្លួនអញ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៧   ​​  ខ្លួនអញ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៨   ​​  ភ្ជុំបិណ្ឌ ២០០៣-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤៩   ​​  ភ្ជុំបិណ្ឌ ២០០៣-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥០   ​​  គុណភាពនៃជិវិត (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥១   ​​  ខ្លាចស្លាប់ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១៥២   ​​  រវល់តែបេះផ្កា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៣   ​​  ទីបំផុតនៃទុក្ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៤   ​​  ចូលឆ្នាំ៩១-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៥   ​​  ចូលឆ្នាំ៩១-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៦   ​​  មនុស្សមិនស្គាល់ទិស-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៧   ​​  មនុស្សមិនស្គាល់ទិស-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៨   ​​  ទៅវត្តមកវិញលេងបៀ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥៩   ​​  ទៅវត្តមកវិញលេងបៀ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦០   ​​  វិសាកបូជា៩៥-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦១   ​​  វិសាកបូជា៩៥-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី១៦២   ​​  យប់ថ្ងៃកន្លងទៅ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦៣   ​​  យប់ថ្ងៃកន្លងទៅ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦៤   ​​  ធ្វើបុណ្យឲ្យរូសរាន់-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦៥   ​​  ធ្វើបុណ្យឲ្យរូសរាន់-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)