ធម៌​ក្នុង​ស៊ីឌី ទី​3៣

ទី​១៦៦   ​​  ភ្ជុំ៩៧-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦៧   ​​  ភ្ជុំ៩៧-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦៨   ​​  ត្រូវតែស្លាប់ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦៩   ​​  កតញ្ញូកតវេទី (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧០   ​​  ចូលឆ្នាំ២០០៤-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧១   ​​  ចូលឆ្នាំ២០០៤-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧២   ​​  ចិត្តជាធំ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៣   ​​  ចិត្តជាធំ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៤   ​​  ភ្លើងឆេះតែងងិត-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៥   ​​  ភ្លើងឆេះតែងងិត-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៦   ​​  ឆ្លងក្លោងទ្វារ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៧   ​​  ឆ្លងក្លោងទ្វារ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៨   ​​  បូជាយ័ញ្ញ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧៩   ​​  បូជាយ័ញ្ញ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨០   ​​  សង្កហធម៌-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨១   ​​  សង្កហធម៌-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨២   ​​  បិណ្ឌកតញ្ញូកតវេទី (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៣   ​​  សមថវិបស្សនា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៤   ​​  ចូលឆ្នាំ១៩៩៩-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៥   ​​  ចូលឆ្នាំ១៩៩៩-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៦   ​​  ធម៌គឺអ្វី-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៧   ​​  ធម៌គឺអ្វី-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៨   ​​  ថ្វាយព្រះភ្លើង-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨៩   ​​  ថ្វាយព្រះភ្លើង-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩០   ​​  ថ្វាយព្រះពរ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩១   ​​  ថ្វាយព្រះពរ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩២   ​​  ស៊្វិស-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៣   ​​  វិស-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៤   ​​  ចូលឆ្នាំ១៩៩៩-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៥   ​​  ចូលឆ្នាំ១៩៩៩-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៦   ​​  បិណ្ឌ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៧   ​​  បិណ្ឌ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៨   ​​  បុណ្យ១០០ថ្ងៃ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩៩   ​​  បុណ្យ១០០ថ្ងៃ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០០   ​​  ព្រុំដែន-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០១   ​​  ព្រុំដែន-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០២   ​​  វត្ថូបមសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៣   ​​  វត្ថូបមសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៤   ​​  បរឆភវសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៥   ​​  បរឆភវសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៦   ​​  គីរីមានន្ទសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៧   ​​  គីរីមានន្ទសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៨   ​​  មង្គលសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០៩   ​​  មង្គលសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១០   ​​  ធម៌គប្បីពិចារណារឿយៗ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១១   ​​  ធម៌គប្បីពិចារណារឿយៗ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១២   ​​  សមថវិបស្សនាឆ្នាំទី២-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៣   ​​  សមថវិបស្សនាឆ្នាំទី២-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៤   ​​  អរីយសច្ច-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៥   ​​  អរីយសច្ច-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៦   ​​  អរីយសច្ច-គ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៧   ​​  អរីយសច្ច-ឃ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៨   ​​  សញ្ញា៧-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១៩   ​​  សញ្ញា៧-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២០   ​​  អប់រំសមថវិបស្សនា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២១   ​​  អប់រំសមថវិបស្សនា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២២   ​​  សមថវិបស្សនា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៣   ​​  សមថវិបស្សនា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៤   ​​  វិធីរំលត់ទុក្ខ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៥   ​​  វិធីរំលត់ទុក្ខ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៦   ​​  ប្រោសរឆហុលផ្នែកទី១-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៧   ​​  ប្រោសរឆហុលផ្នែកទី១-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៨   ​​  លោកធម៌-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២៩   ​​  លោកធម៌-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣០   ​​  វិធីជំរះបាប (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣១   ​​  កិច្ចកង្វល់ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣២   ​​  ធម៌គ្រប់គ្រងលោក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៣   ​​  ធម៌ធ្វើឲ្យល្អ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៤   ​​  អរីយបុគ្កល-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៥   ​​  អរីយបុគ្កល-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៦   ​​  ចូលព្រះវស្សា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៧   ​​  ចេញព្រះវស្សា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៨   ​​  កាន់សីលធ្វើដូចម្តេច-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣៩   ​​  កាន់សីលធ្វើដូចម្តេច-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤០   ​​  សេចក្តីសុខគឺអ្វី-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤១   ​​  សេចក្តីសុខគឺអ្វី-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤២   ​​  គេមានពៀរ យើងគ្មានពៀរ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៣   ​​  គេមានពៀរ យើងគ្មានពៀរ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៤   ​​  សង្ខារមិនទៀង-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៥   ​​  សង្ខារមិនទៀង-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៦   ​​  ធ្វើបុណ្យ ល្អជាងធ្វើបាប-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៧   ​​  ធ្វើបុណ្យ ល្អជាងធ្វើបាប-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៨   ​​  ការគោរពអោនលំទោន-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤៩   ​​  ការគោរពអោនលំទោន-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥០   ​​  ធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥១   ​​  ធនញ្ជានិព្រាហ្មណ៍-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥២   ​​  មហាសុបិន-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៣   ​​  មហាសុបិន-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៤   ​​  វិសាខឧបាសកនិងធម្មទិន្នាភិក្ខុនិ៍-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៥   ​​  វិសាខឧបាសកនិងធម្មទិន្នាភិក្ខុនិ៍-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៦   ​​  ជនសន្ធជាតក-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៧   ​​  ជនសន្ធជាតក-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៨   ​​  រូបយើងត្រូវតែស្លាប់ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥៩   ​​  កតញ្ញូកតវេទី (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៦០   ​​  គូរធ្វើបុណ្យកំណើតដូចម្តេច-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៦១   ​​  គូរធ្វើបុណ្យកំណើតដូចម្តេច-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៦២   ​​  ហេតុនៃទុក្ខរបស់ខ្មែរ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៦៣   ​​  ហេតុនៃទុក្ខរបស់ខ្មែរ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)