ព័ត៌មាន - Information

បុណ្បុ កឋិនកាលសាមគ្គី ២០១៩18/10/2019 និយាយអំពីអ្នកដឹកនាំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា17-10-19 សំដែងអំពីឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរ ព្រះភិក្ខុងិន ភេន16/10/19 ការសម្រុះសម្រួលខ្មែរ​ ភិក្ខុ​ ងិន​ ភេនបុណ្យចេញព្រះវស្សា ១៣ ១០​ ២០១៩