បុណ្យ ខួបវត្ថនិងសមាគម ២០១៩

បុណ្យ ខួបវត្ថនិងសមាគម ២០១៩

សមាគមឧបត្ថមពុទ្ធសាសនាខ្មែរ នឹងប្រារពពិធីបុណ្យ ខួបវត្ថុនិងសមាគម នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សូមមេត្តាអញ្ជើញមកចូលរួម ឲ្យបានកុះករ

សមាគមឧបត្ថមពុទ្ធសាសនាខ្មែរ នឹងប្រារពពិធីបុណ្យ ខួបវត្ថនិងសមាគម នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។ សូមមេត្តាអញ្ជើញមកចូលរួម ឲ្យបានកុះករ