ទេសនា ដោយ​ ព្រះអង្គសារសាស្រ្ត – បដិរូបសិរីទាំង៣ និង ប្រពៃណី​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី ព.ស.២៥៥២ គ.ស.២០០៨

( ចុច​ស្តាំ ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ចម្លង​ទុក )