បុណ្យមាឃបូជា ២០១៩

បុណ្យមាឃបូជា ២០១៩

នឹង សម្ភោធ រោងសម្ភារៈកុដ្ឋ ដែលបាន ជួសជុលថ្មីឡើងវិញ នៅវត្តពោធិវ័ង្ស ប្រទេសបារាំង