ពុម្ភអក្សរ​ និង​ ប្រូ​ក្រាមរាន​ចំនុច​អក្ខរៈលេខ – KhmerUnicode2.0.1

ស្រូប​យក​ ពុម្ភអក្សរ​ និង​ ប្រូ​ក្រាមរាន​ចំនុច​អក្ខរៈលេខ សំរាប់​ប្រើ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ
  ពុម្ភអក្សរ​សំរាប់​ប្រើ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​​​​ – all-khmer-unicode-fonts
  ប្រូ​ក្រាមរាន​ចំនុច​អក្ខរៈលេខ – KhmerUnicode2.0.1
  ប្រូ​ក្រាម-PDF 32Bits
  ប្រូ​ក្រាម-PDF 64Bits
  ប្រូ​ក្រាម-FileZilla 64Bits