ធម៌​ក្នុង​ស៊ីឌី ទី១

ទី​១   ​​  បុណ្យខួបកំណើតព្រះអង្គគ្រូឆ្នាំ៩៦-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី២   ​​  បុណ្យខួបកំណើតព្រះអង្គគ្រូឆ្នាំ៩៦-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣   ​​  អារក្ខកម្មដ្ធាន-ពុទ្ធានុស្សតិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤   ​​  អារក្ខកម្មដ្ធាន-ពុទ្ធានុស្សតិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥   ​​  អារក្ខកម្មដ្ធាន-មេត្តា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦   ​​  អារក្ខកម្មដ្ធាន-មេត្តា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧   ​​  អារក្ខកម្មដ្ធាន-អសុភៈ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨   ​​  អារក្ខកម្មដ្ធាន-អសុភៈ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៩   ​​  មរណស្សតិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១០   ​​  មរណស្សតិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១១   ​​  សមថវិបស្សនា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១២   ​​  វិបស្សនា (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៣   ​​  វិបស្សនាញាណ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៤   ​​  វិបស្សនាញាណ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៥   ​​  វិបស្សនាភូមិខន្ធ៥ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៦   ​​  វិបស្សនាអាយតនៈ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៧   ​​  សមថវិបស្សនា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៨   ​​  សមថវិបស្សនា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​១៩   ​​  បដិបទា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២០   ​​  បដិបទា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២១   ​​  ខន្ធ៥-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២២   ​​  ខន្ធ៥-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៣   ​​  បដិចូសមុប្បាទ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៤   ​​  បដិចូសមុប្បាទ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៥   ​​  បដិចូសមុប្បាទ-គ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៦   ​​  ចាប់ផ្តើមសមថវិបស្សនា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៧   ​​  ចាប់ផ្តើមសមថវិបស្សនា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៨   ​​  អនាបានស្សតិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​២៩   ​​  អនាបានស្សតិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣០   ​​  អនាបានស្សតិ-គ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣១   ​​  សមាធិ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣២   ​​  បដិបត្តិមិនខុស-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៣   ​​  បដិបត្តិមិនខុស-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៤   ​​  សម្មាទិដ្ធិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៥   ​​  សម្មាទិដ្ធិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៦   ​​  កថាវត្ថុ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៧   ​​  កថាវត្ថុ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៨   ​​  ចេញព្រះវស្សា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៣៩   ​​  ចេញព្រះវស្សា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤០   ​​  គិរីមានន្ទសូត្រ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី៤​១   ​​  គិរីមានន្ទសូត្រ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤២   ​​  ព្រាហ្មណគហបតី (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៣   ​​  សូន្យអរីយបញ្ញា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៤   ​​  សូន្យអរីយបញ្ញា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៥   ​​  ធម៌ទាំងឡាយមិនគួរប្រកាន់មាំ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៦   ​​  ធម៌ទាំងឡាយមិនគួរប្រកាន់មាំ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៧   ​​  វិបល្លាស-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៨   ​​  វិបល្លាស-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៤៩   ​​  កាយប្រៀបដូចឆ្នាំងដី-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥០   ​​  កាយប្រៀបដូចឆ្នាំងដី-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥១   ​​  បណ្ឌិតបញ្ញត្តិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥២   ​​  បណ្ឌិតបញ្ញត្តិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៣   ​​  កតញ្ញូកតវេទី-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៤   ​​  កតញ្ញូកតវេទី-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៥   ​​  ទ្រព្យបួនយ៉ាង-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៦   ​​  ទ្រព្យបួនយ៉ាង-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៧   ​​  តិរច្ឆានកថា-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៨   ​​  តិរច្ឆានកថា-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៥៩   ​​  អាឡវកយក្ខ -ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦០   ​​  អាឡវកយក្ខ -ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦១   ​​  ព្រះបាទបាយាសិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦២   ​​  ព្រះបាទបាយាសិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៣   ​​  វាចាជាសុភាសិត-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៤   ​​  វាចាជាសុភាសិត-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៥   ​​  កម្មជាស្រែ, វិញ្ញាណជាពូជ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៦   ​​  កម្មជាស្រែ, វិញ្ញាណជាពូជ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៧   ​​  ព្រះឱវាទ៣យ៉ាង-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៨   ​​  ព្រះឱវាទ៣យ៉ាង-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៦៩   ​​  ស្តេចចក្រពត្តិ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧០   ​​  ស្តេចចក្រពត្តិ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧១   ​​  ឆ្លងពីសទ្ធាធ្មេច-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧២   ​​  ឆ្លងពីសទ្ធាធ្មេច-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៣   ​​  ភ្លើងរាគៈ-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៤   ​​  ភ្លើងរាគៈ-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៥   ​​  បុណ្ណាទាសី-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៦   ​​  បុណ្ណាទាសី-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៧   ​​  គោរពឱនលំទោន-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៨   ​​  គោរពឱនលំទោន-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៧៩   ​​  រើខ្លួនចេញពីភក់-ក (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)
   
ទី​៨០   ​​  រើខ្លួនចេញពីភក់-ខ (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)