ធម៌​ក្នុង​ស៊ីឌី ទី៦

អភិសេក​ព្រះ​បរម​សឆរីរិកធាតុ ទេសនាដោយ​ ព្រះអង្គ​ងិនភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

​​  (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)