ធម៌​ក្នុង​ស៊ីឌី ទី៤

អំពី​កឋិនទាន ទេសនាដោយ​ ព្រះអង្គ​ងិនភេន ឥន្ទប្បញ្ញោ

​​  (ចុច​ស្តាំ ​ចម្លង​ទុក)